متن ابزار

صفحه نخست حذف تبدیل بسامد کلمات بسامد نویسه‌ها متون آزمایشی

  • متن خود را در کادر زیر وارد نمایید.
  • موارد حذفی را مشخص نمایید:


  • حذف اعداد انگلیسی
  • حذف اعداد فارسی

حذف Stop Word های فارسی (واژه‌های سراسری) مشاهده لیست کلمات
حذف Stop Word های عربی مشاهده لیست کلمات
حذف Stop Word های انگلیسی
لیست شماره 1 مشاهده لیست کلمات
لیست شماره 2 مشاهده لیست کلمات
لیست شماره 3 مشاهده لیست کلمات


ردیف نویسه نام نویسه کد UTF-8
1 ! Exclamation Mark 033
2 " Double Quote 034
3 # Number Sign 035
4 $ Dollar Sign 036
5 % Percent 037
6 & Ampersand 038
7 ' Single Quote 039
8 ( Left/Opening Parenthesis 040
9 ) Right/Closing Parenthesis 041
10 * Asterisk 042
11 + Plus 043
12 , Comma 044
13 - Minus/Dash 045
14 . Dot 046
15 / Forward Slash 047
16 : Colon 058
17 ; Semi-Colon 059
18 < Less Than 060
19 = Equal Sign 061
20 > Greater Than 062
21 ? Question Mark 063
22 @ AT symbol 064
23 [ Left/Opening Bracket 091
24 \ Back Slash 092
25 ] Right/Closing Bracket 093
26 ^ Caret/Cirumflex 094
27 _ Underscore 095
28 ` Grave Accent 096
29 { Left/Opening Brace 123
30 | Vertical Bar 124
31 } Right/Closing Brace 125
32 ~ Tilde 126
نویسه‌های فارسی
33 ‎‎« Left/Opening Double Angle Quote 171
34 ‎¬‎ Optional Hyphen 172
35 ‎» Right/Closing Double Angle Quote 187
36 ‎‎‎÷‎ Division Sign 247
37 ‎˙ Dot Above 729
38 ‎، Arabic Comma 1548
39 ‎‎ ‎؛ Arabic SemiColon 1563
40 ‎؟ Arabic Question Mark 1567
41 ‎ـ Arabic Tatweel 1600
42 ‎–‎ En Dash 8211
43 ‎‎—‎ Em Dash 8212
44 ‎‘‎ Single Opening Quote 8216
45 ‎’‎ Single Closing Quote 8217
46 ‎‎“‎ Double Opening Quote 8220
47 ‎‎”‎ Double Closing Quote 8221
48 ‎‏•‏ Middle Dot 8226
49 ‎…‎ Ellipsis 8230
50 ‎‏‹‏ Single/Left Opening Angle Quote 8249
51 ‎‎›‎ Single/Right Closing Angle Quote 8250
حرکات حروف، تنوین، سکون و تشدید
52 Arabic Fathatan 1611
53 Arabic Dammatan 1612
54 Arabic Kasratan 1613
55 Arabic Fatha 1614
56 -ُُ Arabic Damma 1615
57 Arabic Kasra 1616
58 Arabic Shadda 1617
59 Arabic Sukun 1618متن:
نتیجه:صفحه نخست حذف تبدیل بسامد کلمات بسامد نویسه‌ها متون آزمایشی

Copyright © 1386-1388 (2007-2009) Mohammd Mahdi Mojiry. All right reserved , http://www.mojiry.ir